Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

引导式测量

利用视觉和听觉辅助工具简化测量。

您还可以指定几何特征所需的测量点数。

单点或横截面引导式测量可确保测量可重复性和一致性。

听觉和视觉辅助工具提升测量一致性