Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk 渲染的增强功能

NAVISWORKS MANAGE、NAVISWORKS SIMULATE

获取改进后的 Autodesk 一致性材质支持、易于使用的渲染设置以及太阳位置工具,体验增强的可视化工具。 

扩展预设渲染设置的范围可让您选择渲染的质量和持续时间:

  • 质量:低、中或高
  • 持续时间:茶歇、午餐或夜间

Autodesk 一致性材质支持 RTV、DWG ™、IPT、3DS 和 FBX 文件类型。

选择项目地理位置以更好地反映太阳的位置。

渲染增强功能集成了其他 Autodesk 产品