Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

测量工具

NAVISWORKS MANAGE、NAVISWORKS SIMULATE

从模型获取尺寸时,可实现更高的精确度和更有效的控制。 

  • 改进捕捉—直观显示顶点、边和面的捕捉
  • 标注锁定—针对 XYZ 轴锁定测量;平行或垂直于曲面锁定测量
  • AutoZoom—通过缩放更准确地选择顶点、边或面
使用测量工具以提高精度