Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Bifrost 程序效果平台

液体的真实照片级、动力学模拟和渲染。根据 Naiad 技术开发,该平台与 Maya 完全集成且易于使用。选择是要使用新的粒子平面器网格化液体还是直接渲染体素。将粒子、体素和网格导出为原生文件格式,或者选定的行业标准文件格式。