Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

ShaderFX 3D 着色

利用 ShaderFX 实时视觉着色器编辑器轻松创建高级 HLSL、GLSL 和 CgFX 视口着色器。使用单击拖动工作流将不同的节点连接到一起,以创建着色器网络。选择浮点值、数学运算、纹理贴图、法线贴图和颜色节点。实时可视化材质,并深入了解每个基本节点的内部工作原理。