Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

可调整大小的对话框

扩大了多个对话框的界面。您可以调整其他对话框,AutoCAD 会记住上次的设置。查看更多信息并
减少滚动操作,从而更高效地在对话框中进行编辑。

以对话框形式查看详细信息,可减少滚动操作