Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

移植

新的“移植自定义设置”工具提供了一个信息丰富的现代风格界面,方便您将早期版本中的自定义设置和文件移植到 AutoCAD 2017。