Asset 12 Asset 10 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk Content Explorer

根据文件对象或文本属性快速找到设计内容。Content Explorer 可根据您指定的数据位置为数据创建索引。因此,您可以快速访问文件、块、图层、线型和样式。您还可以访问 DWG™ 文件并向其中插入数据。

轻松访问并将数据插入 DWG 文件