Asset 12 Asset 10 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Inventor 零件集成

在安装过程中向 Inventor 3D CAD 软件 2015 版添加电气目录浏览器,以访问三维电气零件。此增强功能支持机电设计。为完善您的数字化样机解决方案,该软件将三维电气零件插入与电气设计位于相同目录的 Inventor 部件中。