Asset 12 Asset 10 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

轻松更改图块实例

随着设计的变化,您可以更轻松地对构件进行变更。无需重新创建图块即可为图块实例指定不同的定义。

轻松更改图块实例